- Uchwała nr XXVII/324/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

- Uchwała nr XXVII/325/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała nr XXVI/310/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (stawki obowiązujące od 01.01.2021r.)

- Uchwała Nr XIV/154/19/ Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

- Uchwała nr IV/42/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

- Uchwała nr V/59/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

- Uchwała nr V/60/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała nr XIV/162/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała nr XX/250/20 Rada Miejska Orzesze z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze

 

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

- w kasie Urzędu,

- w Urzędach Pocztowych

- lub na konto indywidualne podatnika :

 

Opłaty należy uiszczać w następujących terminach:

m-c styczeń, luty         do końca lutego

m-c marzec, kwiecień      do końca kwietnia

m-c maj, czerwiec          do końca czerwca

m-c lipiec, sierpień         do końca sierpnia

m-c wrzesień, październik      do końca października

m-c listopad, grudzień   do końca grudnia

 Wysokości stawek opłat za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi określa Uchwała nr XXVI/310/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 

APTEKA POD WIEŻĄ, UL. ŚW. WAWRZYŃCA 3, TEL. 32 737 15 57

APTEKA - GŁÓWNA, UL. MIKOŁOWSKA 144, TEL. 32 221 15 03

APTEKA LIBRA, UL. KATOWICKA 11A, TEL. 32 22 15 990

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH, UL. SZKLARSKA 22