INFORMACJE NA PODSTAWIE ART. 3, UST. 2, PKT. 9 USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

a) podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości:

- REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK SP. Z O.O., ul. Piotra Skargi  87, 41-706 Ruda Śląska

- REMONDIS SP. Z O.O., ul. Baczyńskiego 11, 41-203 Sosnowiec

- PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I BYTOWYCH SP. Z O.O., ul. Chudoby 4/1, 44-100 Gliwice (podwykonawca firmy REMONDIS SP Z O.O.)

- PLESSGAZ GRZEGORZ GAŻA, ul. Bieruńska 57/2, 43-200 Pszczyna (podwykonawca firmy REMONDIS SP Z O.O.)

- FCC POLSKA SP. Z O.O.,  ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze

- PTS ALBA SP. Z O.O., ul. Bytkowska 15, 41-503 Chorzów

- ALBA POŁUDNIE POLSKA,  ul. Starocmentarna 2, 41-300 Dąbrowa Górnicza

- EKO M.GOLIK, J. KONSEK, J. SERWOTKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik

- PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O., ul. Energetyków 5, 43-170 Łaziska Górne

 


 b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

- KOMART SP. Z O.O.., ul. Szybowa 44, 44-194 Knurów

- COFINCO POLAND SP. Z O.O., ul. Dębina 36, 44-335 Jastrzębie Zdrój

- BEST-EKO SP. Z O.O., ul. Gwarków 1, 44-240 Żory

c) osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
MIASTO ORZESZE
ul. Św. Warzyńca 21
43-180 Orzesze

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] - 35,00 - wymagane min 20%

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - 24,00 - dopuszczalne max 45%

REMONDIS GÓRNY ŚLĄSK SP. Z O.O.
ul. Piotra Skargi  87
41-706 Ruda Śląska

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] - 29,41 - wymagane min 20%

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - 42,77 - dopuszczalne max 45%

 

PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.
ul. Energetyków 5
43-170 Łaziska Górne

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] - 5,56 - wymagane min 20%

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - 76,27 - dopuszczalne max 45%

 

FCC POLSKA SP. Z O.O.
ul. Lecha 10
41-800 Zabrze

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] - 35,99 - wymagane min 20%

- poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - 37,69 - dopuszczalne max 45%

 

PTS ALBA SP. Z O.O.
ul. Bytkowska 15
41-503 Chorzów

 - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] - 21,00 - wymagane min 20%

 - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - 37,95 - dopuszczalne max 45%

 

ALBA POŁUDNIE POLSKA
ul. Starocmentarna 2
41-300 Dąbrowa Górnicza

 - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] - 20,40 - wymagane min 20%

 - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - 37,92 - dopuszczalne max 45%

 

EKO M.GOLIK, J. KONSEK, J. SERWOTKA SPÓŁKA JAWNA
ul. Kościuszki 45a
44-200 Rybnik

 - poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%] - 0,00 - wymagane min 20%

 - poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania [%] - nie dotyczy (podmiot odbierał odpady nieulegające biodegradacji )- dopuszczalne max 45%


d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające:
firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów,
 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, ul. Szklarska 22, 43-180 Orzesze
Podmiot prowadzący: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Orzeszu, ul. Wieniawskiego 4, 43-180 Orzesze
Dni i godziny otwarcia:

- wtorek w godz. 11:00 - 18.00

- środa w godz. 11.00 - 18.00

- czwartek w godz. 8.00 - 16.00

- piątek w godz. 11.00 - 18.00

- sobota w godz. 8.00 - 15.00

w dni ustawowo wolne od pracy nieczynne


 

e) zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawiez dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. poz. 1688, z 2017 r. poz. 2056 oraz z 2018 r. poz. 650), zawierające:
firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy;
Aktualna informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rejestrze Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego pod adresem: http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_rzseie.php