- Uchwała nr XXXVIII/483/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

- Uchwała nr XXXVIII/484/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XXXI/376/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

- Uchwała nr XXVII/324/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

- Uchwała nr XXVII/325/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała nr XXVI/310/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (stawki obowiązujące od 01.01.2021r.)

- Uchwała Nr XIV/154/19/ Rady Miejskiej Orzesze z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

- Uchwała nr IV/42/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

- Uchwała nr V/59/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

- Uchwała nr V/60/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała nr XIV/162/15 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

- Uchwała nr XX/250/20 Rada Miejska Orzesze z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Orzesze