Przypomnienie o zasadach, jakie obowiązują w gospodarce odpadami komunalnymi w Orzeszu

Szanowni mieszkańcy Burmistrz Miasta Orzesze przypomina o zasadach, jakie obowiązują w gospodarce odpadami komunalnymi w Orzeszu.

 

1. Od 1 kwietnia do 31 października odpady zielone będą odbierane co dwa tygodnie według terminów podanych w harmonogramie ( maksymalnie 4 worki przy każdym odbiorze).

2. Od 1 maja do 30 września popiół i żużel z palenisk domowych odbierany będzie co dwa miesiące według terminów podanych w harmonogramie.

3. Dwa razy w roku prowadzona jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrosprzętu i opon z aut osobowych sprzed posesji. Najbliższa zbiórka planowana jest w miesiącu maju.

4.Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od nastąpienia zmiany. Zapis ma zastosowanie szczególnie w przypadkach zgonu, narodzin dziecka, przeprowadzki, zbycia nieruchomości itp..

5. Nie należy uiszczać opłat za odpady komunalne w przypadku zgonu osoby, która składała deklarację. Wpłacone środki będą nienależne i zostaną zwrócone na rzecz spadkobiercy/spadkobierców po przeprowadzeniu postepowania spadkowego, a zobowiązanie bieżące trzeba będzie uregulować ponownie na właściwe już konto.

6. Dokumentem uprawniającym do oddania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest karta identyfikacyjna przypisana do każdej deklaracji w przypadku jej nie okazania odpady nie zostaną przyjęte.

7. Karty identyfikacyjne wydawane są w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Orzeszu w pokoju nr 11.

8. W PSZOK-u odpady przyjmowane są bez limitów, za wyjątkiem odpadów remontowo-budowlanych, których limit wynosi maksymalnie 1m³ przy jednorazowym przywozie,  lecz nie więcej niż 3m³ na jedną nieruchomość na rok.

9. Przez odpady zielone przyjmowane w PSZOK-u należy rozumieć trawę i drobno pocięte gałęzie z ogrodów przydomowych, nie będą przyjmowane większe gałęzie po wycince,

10. W pojemniku na odpady zmieszane nie mogą znajdować się odpady objęte systemem segregacji. W szczególności w pojemnikach nie może znajdować się trawa, gruz, papa, wełna mineralna i szklana, ondulina, azbest itp..

11. Dodatkowe worki do segregacji odpadów można otrzymać w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Orzeszu w pokoju nr 11.

12. Reklamacje dot. niewłaściwie wykonanej usługi lub też braku jej wykonania należy zgłaszać najpóźniej następnego dnia roboczego w dowolnie wybranej formie: osobiście  w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Orzeszu w pokoju nr 11, telefonicznie pod nr tel. 32 324 88 29, za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie  www.odpady.orzesze.pl, na adres  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

13. Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej www.odpady.orzesze.pl oraz z aplikacji mobilnej „Wywozik Orzesze”, którą można pobrać nieodpłatnie  ze sklepów internetowych  (Google Play,  App Store).