Zmiany w odbiorze odpadów zielonych od 1 lipca 2017

Wypełniając ustawowy obowiązek, Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi dokonał corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w naszej gminie. Wynika z niej, że istnieje tendencja wzrostowa wytwarzania odpadów, których koszt zagospodarowania ma zasadniczy wpływ na wartość umowy.
Poniższe dane obrazują ciągły przyrost masy odpadów w odniesieniu do lat poprzednich:

Pod koniec ubiegłego roku urząd miejski dodatkowo wprowadził segregację popiołu i żużla z palenisk domowych, wyposażając przy tym nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia tego odpadu.                     
W pierwszym kwartale tego roku można było zauważyć znaczny spadek masy odpadów zmieszanych:
- w styczniu: popiół 429,62 tony, odpady zmieszane 230,22 ton (masa odpadów zmieszanych w styczniu w roku 2016 wyniosła 592,70 ton),
- w lutym: popiół 396,76 ton, odpady zmieszane 200,66 ton (masa odpadów zmieszanych w lutym w roku 2016 wyniosła 535,82 ton),
- w marcu: popiół 353,58 ton, odpady zmieszane 279,08 ton (masa odpadów zmieszanych w marcu w roku 2016 wyniosła 585,68 ton),
- w kwietniu: popiół 180,46 ton, odpady zmieszane 262,48 ton (masa odpadów zmieszanych w kwietniu w roku 2016 wyniosła 523,74 ton).
Segregacja popiołu, która przyczyniła się do spadku masy odpadów zmieszanych ma istotny wpływ na koszty ich zagospodarowania. Dla przykładu koszt zagospodarowania jednej tony popiołu wynosi około 50,00zł netto, natomiast cena za tonę odpadów zmieszanych to około 250,00zł netto.
Wyciągając wnioski z przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że świadomość naszych mieszkańców w zakresie segregacji odpadów wzrasta, nie jest to jednak poziom zadowalający. Poziom recyklingu za rok 2016 wyniósł 36,40 %, a pamiętajmy, że w 2020 musimy osiągnąć poziom 50%. Jeśli to się nie uda, gminie zostaną naliczone kary.
Martwi również fakt, małego wykorzystania odpadów zielonych (trawy), które w pierwszej kolejności powinny być zagospodarowane na terenie własnej nieruchomości (kompostownik). Stąd apel do naszych mieszkańców, aby z tego rozwiązania starali się korzystać jak najczęściej, tym bardziej, że liczba ton odpadów zielonych jest znacznie wyższa niż w sąsiednich gminach. Przybliżając odbiór odpadów zielonych wygląda następująco: w Mikołowie i Łaziskach Górnych trawa sprzed posesji nie jest odbierana, w Wyrach za odbiór 1 worka trzeba zapłacić 10,00zł, natomiast w Ornontowicach odbierane są trzy worki, co i tak daje o wiele niższą masę w porównaniu do Orzesza.
W oparciu o dane za rok 2016, w marcu bieżącego roku ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy, który miałby od 1 lipca świadczyć usługi przez kolejne dwa lata. W konsekwencji burmistrz, po przeprowadzonej w Wydziale Rozwoju i Zamówień Publicznych analizie ofert, unieważnił przetarg ze względu na dużo wyższą kwotę oferowaną przez najtańszego wykonawcę, niż planowano wydać. Przed ogłoszeniem kolejnego przetargu zapadły decyzje, które mogą istotnie wpłynąć na uzyskanie niższej ceny niż w pierwszym przetargu, jednak niedające gwarancji na utrzymanie obecnej stawki pobieranej od mieszkańców. W ogłoszeniu drugiego postępowania przetargowego dokonano następujących zmian:
• podpisanie umowy na okres 12 miesięcy,
• odbiór odpadów zielonych spod posesji, co dwa tygodnie w ilości dwóch worków,
• limit odbioru odpadów zielonych na PSZOK-u do 10 worków z jednej posesji na miesiąc
• zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytego elektrosprzętu oraz opon przeprowadzana raz w roku.
Rozstrzygnięcie drugiego przetargu będzie miało miejsce pod koniec czerwca. Jednocześnie ,na bieżąco prowadzone są kontrole posesji zamieszkałych, dla których właściciele nie złożyli deklaracji. Planowane są również kontrole w zakresie segregacji odpadów. Przy tej okazji przypominamy, że w pojemnikach na odpady zmieszane znajdować się mogą tylko odpady niepodlegające segregacji lub bardzo zanieczyszczone (zatłuszczone) wytworzone w gospodarstwie domowym.