GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

OFICJALNA STRONA URZĘDU MIEJSKIEGO  W ORZESZU

WYWOZIK ORZESZE

Kliknij w znaczek poniżej aby pobrać na smartfon lub tablet mobilną aplikację

dla systemu android min. 4.0 dla systemu iOS

Wykonawca

Konsorcjum firm:

REMONDIS Sp. z o.o.- Oddział Sosnowiec

REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOMART” Sp. z o.o

 

którego liderem jest

 

REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sosnowcu

ul. Baczyńskiego 11

41-203 Sosnowiec

tel. 32 4471955

 

 

 

Gościmy

Odwiedza nas 29 gości oraz 0 użytkowników.

Wyjaśnienia do artykułu pt. „Od 1 września zmiana wysokości opłaty za odpady komunalne” w związku z pojawiającymi się komentarzami na Facebooku

1. Czy możliwe jest naliczenie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od pojemnika a nie od osoby?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie jest możliwe naliczanie opłaty od ilości odebranych pojemników.
Powyższą kwestię reguluje ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminach:

„art.  6j.  [Wyliczenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi]
1.  W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn:
1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
3) powierzchni lokalu mieszkalnego”


gdzie


„art.  6c.  [Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości]
1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.”

 

2. Z czego wynika wysokość opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych?

Głównym powodem wzrostu opłaty jest wysoka cena oferowana za wykonanie usługi w drodze przetargu (wygrała najtańsza oferta). Do końca czerwca bieżącego roku Gmina płaciła Wykonawcy 160 427,55 zł/miesięcznie teraz przez najbliższy rok koszt usługi wyniesie 260 280,00zł/miesięcznie.

Wpływ na wysoką cenę w przetargu ma przede wszystkim duża ilość odpadów zmieszanych (słaba segregacja), duża masa odpadów zielonych oraz odpadów wielkogabarytowych.

Przypominany, że odpady segregowane podlegają recyklingowi i przynoszą  zysk. Odpady zmieszane, zielone i wielkogabarytowe są kosztem. Należy się skupić przede wszystkim na segregacji odpadów  co spowoduje zmniejszenie masy odpadów zmieszanych.

Wpływ na wysoką cenę mają również stale wzrastające opłaty na instalacjach regionalnych, gdzie muszą zgodnie z przepisami trafiać odpady zmieszane i zielone.3. Dlaczego drożej niż w Mikołowie?


W Mikołowie nie są odbierane sprzed posesji odpady zielone.

4. Czy Rada miejska może stosować limity dot. odpadów komunalnych?

 

Tak Rada Miejska może stosować limity dot. odpadów komunalnych na podstawie wyżej wymienionej ustawy:

"Art.  6r. ust. 3 Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych."

 

"Art.  6r. ust. 3a w uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi."

Ponadto przypominamy, że opłata za odpady dotyczy ilości osób zamieszkałych a nie zameldowanych. Osoby faktycznie zamieszkałe wytwarzają odpady.

Zgodnie z wyżej cytowaną ustawą każdą zmianę dot. ilości osób zamieszkałych należy zgłaszać w terminie 14 dni od zaistaniałej zmiany. Zmian dokonuje się w formie pisemnej deklaracji, której druk został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej.

 

Urząd Miejski w oparciu o posiadany materiał cały czas prowadzi kontrole dot. ilości osób zamieszkałych na posesjach.


  • ADRES URZĘDU
odwiedź urząd

ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
18o 47' 57' N 53o 13' 80o E
www.orzesze.pl
pokaż na mapie google maps
  • KONTAKT Z URZĘDEM

skontaktuj się


tel. 32 32 488 00
fax. 32 32 488 26

e-mail: um@orzesze.pl

 

  • GODZINY URZĘDOWANIA

od poniedziałku do piątku

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 17.00
Piątek 7:30 - 14.00
  •  KASA URZĘDU

zapraszamy w godzinach

Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek 8:00 - 14:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 13:00