ZARZĄDZENIE NR VIII/289/20
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 31 grudnia 2020 r.

w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Orzeszu


Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r.poz. 713 z późn. zm.), art.3 ust.2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.U z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm), § 5 uchwały Nr XXVII/325/20 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 10 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 16 grudnia 2020r. poz. 9167).

zarządzam:


§ 1. Ustala się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Uchyla się Zarządzenie nr VII/133/2017 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 30 czerwca 2017 r.
§ 3. Treść Regulaminu zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze oraz wywieszenie przy wejściu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.


Burmistrz Miasta Orzesze
 
inż. Mirosław Blaski

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr  VIII/260/2021
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 25 lutego 2021 r. Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Orzeszu


1.Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.
2.PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Miasta Orzesze w gospodarstwie domowym.
3.W PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
4.PSZOK dla Miasta Orzesze zlokalizowany jest w Orzeszu przy ulicy Szklarskiej 22.
5.W PSZOK przyjmowane są tylko następujące frakcje odpadów:

1)  odpady wielkogabarytowe (3 razy na rok z nieruchomości zamieszkałej);
2)  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
3) zużyte baterie i akumulatory;
4) zużyte tonery z drukarek;
5) zużyte opony (bez opon z samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych) maksymalnie 4 sztuki na rok z nieruchomości zamieszkałej;
6) opakowania metalowe;
7) okna i drzwi z remontu budynku mieszkalnego ( 1 raz w roku na nieruchomość zamieszkałą);
8) tworzywa sztuczne;
9) szkło opakowaniowe;
10) szyby okienne;
11) papier i tektura;
12) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
13) gruz stanowiący odpad komunalny w ilości do 1m³ jednorazowo na nieruchomość zamieszkałą, nie więcej niż 3m³/rok/nieruchomość zamieszkałą;
14) styropian opakowaniowy;
15) styropian z ociepleń budynków (1 raz w roku 1m3 z nieruchomości zamieszkałej);
16) odpady ulegające biodegradacji, w szczególności bioodpady;
17) przeterminowane leki;
18) korzenie drzew;
19) odzież i tekstylia;
20) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np.: termometry, świetlówki, żarówki itp.;
21) urządzenia zawierające freony np.: lodówki, zamrażarki, klimatyzatory itp.;
22) odpady medyczne np.: bandaże, strzykawki, igły itp.;
23) opakowania po substancjach niebezpiecznych np.: opakowania po dezodorantach, farbach, lakierach, środkach czyszczących i dezynfekujących, piankach i silikonach montażowych;
24) popiół i żużel z palenisk;
25) farby pochodzące z remontów budynków mieszkalnych.

      6.   Odpady dostarczane do PSZOK powinny być:  

- prawidłowo posegregowane,

- właściwie zabezpieczone jeżeli jest to wymagane,

- wolne od zanieczyszczeń,
- odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, należy dostarczać do PSZOK w workach własnych mieszkańców a następnie zawartość worków powinna być wysypana przez osobę dostarczającą odpady do wskazanych przez pracownika PSZOK kontenerów lub pojemników.

     7.  Przyjęcie odpadów w PSZOK:

- odpady będą przyjmowane przez wykwalifikowanego pracownika zgodnie z katalogiem odpadów dopuszczonych,

- odpady zostaną przyjęte na PSZOK po okazaniu karty identyfikacyjnej przypisanej do nieruchomości, z której pochodzą przywożone odpady,

- w przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z regulaminem, lub niewłaściwie posegregowanych pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów,

- w przypadku oddawania odpadów, o których mowa w ust. 5 pkt 1), 5), 7), 10), 13), 15), 16) i 25) osoba dostarczająca te odpady oświadczy na piśmie, że dostarczone odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej na terenie Orzesza objętej deklaracją,

- przyjęcie odpadów podlega elektronicznej rejestracji.
      8. Gromadzenie odpadów w PSZOK:

- odpady wymienione w ust. 5 są gromadzone selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska w szczelnych pojemnikach, przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów,

- Poszczególne pojemniki, w których gromadzone są odpady, są opisane rodzajem zbieranego odpadu.
      9. Mieszkaniec przebywający na terenie PSZOK zobowiązany jest:

- przestrzegać zaleceń obsługi PSZOK,

- składać dostarczone odpady do wskazanego przez obsługę pojemnika,

- zachować wymogi bezpieczeństwa,

- stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
     10. Postanowienia końcowe:

- Wszelkie informacje o pracy PSZOK udzielane są na miejscu, pod bezpośrednim numerem telefonu (32) 7233021  oraz pod numerem telefonu Urzędu Miejskiego 32/3248829.