GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI

OFICJALNA STRONA URZĘDU MIEJSKIEGO  W ORZESZU

WYWOZIK ORZESZE

Kliknij w znaczek poniżej aby pobrać na smartfon lub tablet mobilną aplikację

dla systemu android min. 4.0 dla systemu iOS

Wykonawca

Konsorcjum firm:

REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o

Przedsiębiorstwo - Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOMART” Sp. z o.o

 którego liderem jest

 REMONDIS Górny Śląsk Sp. z o.o

 

 

 

 

Gościmy

We have 46 guests and no members online

REGULAMIN

Zarządzenie Nr VII/133/2017
Burmistrza Miasta Orzesze

z dnia 30 czerwca 2017 r.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.2016, poz. 466 z późn.), art.3 ust.2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U z 2017r. poz. 1289), § 2 uchwały Nr XXXIII/392/17 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zarządzam:

§ 1. Ustala się Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Uchyla się Zarządzenie nr VII/190/2016 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 7 listopada 2016r.

§ 3. Treść Regulaminu zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeniowej przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

 

 

 

Burmistrz Miasta


inż. Mirosław Blaski

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia Nr VII/133/2017
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Orzeszu

1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.

2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Miasta Orzesze w gospodarstwie domowym.

3. W PSZOK nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

4. PSZOK dla Miasta Orzesze zlokalizowany jest w Orzeszu przy ulicy Szklarskiej 22.

5. W stacjonarnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) odpady wielkogabarytowe;

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

3) zużyte baterie i akumulatory;

4) zużyte tonery z drukarek;

5) zużyte opony;

6) opakowania metalowe;

7) okna z remontów budynków mieszkalnych;

8) tworzywa sztuczne;

9) szkło i szyby okienne;

10) papier i makulatura;

11) opakowania wielomateriałowe;

12) odpady remontowo - budowlane stanowiące odpady komunalne do 1 m³ jednorazowo/nieruchomość, nie więcej niż 3 m³/rok/ nieruchomość;

13) styropian;

14) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. Dla odpadów zielonych (skoszona trawa, drobno pocięte gałęzie) stosuje się limit do 10 worków/miesiąc na nieruchomość o maksymalnej pojemności 120 l każdy worek lub luzem 1,2 m³/miesiąc na nieruchomość;

15) przeterminowane leki;

16) korzenie drzew;

17) odzież i tekstylia;

18) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć np.: termometry, świetlówki, żarówki itp.;

19) urządzenia zawierające freony np.: lodówki, zamrażarki, klimatyzatory itp.;

20) odpady medyczne np.: bandaże, strzykawki, igły itp.;

21) opakowania po substancjach niebezpiecznych np.: opakowania po dezodorantach, farbach, lakierach, środkach czyszczących i dezynfekujących, piankach i silikonach montażowych;

22) popiół i żużel z palenisk;

23) farby pochodzące z remontów budynków mieszkalnych.

6. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być:

·prawidłowo posegregowane,

·właściwie zabezpieczone jeżeli jest to wymagane,

·wolne od zanieczyszczeń.

7. Przyjęcie odpadów w PSZOK:

·odpady zostaną przyjęte na PSZOK po okazaniu karty identyfikacyjnej,

·w związku z wprowadzonym limitem na odpady remontowo-budowlane osoba oddająca odpady zobowiązana jest podpisać oświadczenie przedłożone przez pracownika PSZOK,

·odpady będą przyjmowane przez wykwalifikowanego pracownika zgodnie z katalogiem odpadów dopuszczonych,

·w przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z regulaminem, lub niewłaściwie posegregowanych pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów,

·przyjęcie odpadów podlega elektronicznej rejestracji.

8. Gromadzenie odpadów w PSZOK:

·odpady wymienione w punkcie 5 są gromadzone selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska w szczelnych pojemnikach, przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów,

·poszczególne pojemniki, w których gromadzone są odpady, są opisane rodzajem zbieranego odpadu.

9. Mieszkaniec przebywający na terenie PSZOK zobowiązany jest:

·przestrzegać zaleceń obsługi PSZOK,

·składać dostarczone odpady do wskazanego przez obsługę pojemnika,

·zachować wymogi bezpieczeństwa,

·stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.

10. Postanowienia końcowe:

·wszelkie informacje o pracy PSZOK udzielane są na miejscu oraz pod numerem telefonu Urzędu Miejskiego 32/3248829.


  • ADRES URZĘDU
odwiedź urząd

ul. Św. Wawrzyńca 21
43-180 Orzesze
18o 47' 57' N 53o 13' 80o E
www.orzesze.pl
pokaż na mapie google maps
  • KONTAKT Z URZĘDEM

skontaktuj się


tel. 32 32 488 00
fax. 32 32 488 26

e-mail: um@orzesze.pl

 

  • GODZINY URZĘDOWANIA

od poniedziałku do piątku

Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 15:30
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 17.00
Piątek 7:30 - 14.00
  •  KASA URZĘDU

zapraszamy w godzinach

Poniedziałek 8:00 - 14:00
Wtorek 8:00 - 14:00
Środa 8:00 - 14:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 13:00