Regulamin

ZARZĄDZENIE NR VIII/3/2023
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 5 stycznia 2023 r.
w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Orzeszu

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), § 5 uchwały Nr XXXVIII/484/21 Rady Miejskiej w Orzeszu z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. z 15 grudnia 2021 r. poz. 8253).
zarządzam:
§ 1. Ustala się Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Uchyla się Zarządzenie nr VIII/224/2021 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 20 grudnia 2021 r.
§ 3. Treść Regulaminu zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Orzesze oraz wywieszenie przy wejściu do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2023 roku.

                                                                                                   Burmistrz Miasta Orzesze
inż. Mirosław Blaski

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia
Nr VIII/3/2023 Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 5 stycznia 2023 r.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Orzeszu
1. Regulamin określa zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.
2. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady komunalne wytworzone przez mieszkańców Miasta Orzesze w gospodarstwie domowym.
3. W PSZOK nie są przyjmowane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych ani powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.
4. PSZOK dla Miasta Orzesze zlokalizowany jest w Orzeszu przy ulicy Dworcowej 6.
5. W PSZOK przyjmowane są tylko następujące frakcje odpadów:
1) papier i makulatura;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady, z zastrzeżeniem, że odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielnych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane będą w limitowanej ilości, tj. 10 worków 120l lub 200 kg miesięcznie z nieruchomości zamieszkałej lub lokalu mieszkalnego;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady medyczne, np. bandaże;
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
11) zużyte baterie i akumulatory;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości do 200 kg na rok na nieruchomość zamieszkałą jednorodzinną lub lokal mieszkalny;
14) zużyte opony, bez opon z samochodów ciężarowych i ciągników rolniczych w limitowanej ilości do 4 sztuk na rok z nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej lub lokalu mieszkalnego;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe, z zastrzeżeniem ust. 7 tiret 4;
16) odpady tekstyliów i odzieży;
17) popiół i żużel z palenisk domowych;
18) zużyte tonery z drukarek;
19) okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych, z zastrzeżeniem ust. 7 tiret 4;
20) szyby okienne z zastrzeżeniem ust. 7 tiret 4;
21) gruz stanowiący odpad komunalny, z zastrzeżeniem ust. 7 tiret 4;
22) styropian opakowaniowy;
23) styropian z ociepleń budynków z zastrzeżeniem ust. 7 tiret 4;
24) korzenie drzew (pocięte na części do 50 cm długości);
25) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, np.: termometry, świetlówki, żarówki, itp.;
26) urządzenia zawierające freony, np.: lodówki, zamrażarki, klimatyzatory, itp.;
27) opakowania po substancjach niebezpiecznych, np. opakowania po dezodorantach, farbach, lakierach, środkach czyszczących i dezynfekujących, piankach i silikonach montażowych;
28) farby pochodzące z remontów budynków mieszkalnych.
6. Odpady dostarczane do PSZOK powinny być:
– prawidłowo posegregowane,
– właściwie zabezpieczone jeżeli jest to wymagane,
– wolne od zanieczyszczeń,
7. Przyjęcie odpadów w PSZOK:
– odpady będą przyjmowane przez wykwalifikowanego pracownika zgodnie z katalogiem odpadów dopuszczonych,
– odpady zostaną przyjęte na PSZOK po okazaniu karty identyfikacyjnej przypisanej do nieruchomości, z której pochodzą przywożone odpady,
– w przypadku dostarczenia odpadów niezgodnych z regulaminem, lub niewłaściwie posegregowanych pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów,
– odpady wymienione w ust. 5 pkt 15, 19, 20, 21, 23 będą w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przyjmowane w ilości do 1 Mg łącznie na rok na nieruchomość zamieszkałą lub lokal mieszkalny, z zastrzeżeniem, iż każda z wymienionych frakcji powinna zostać dostarczona do Punktu w sposób oddzielony od innych frakcji, wymagane jest zachowanie selektywnej zbiórki poszczególnych frakcji odpadów,
– w przypadku chęci oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów o których mowa w ust. 5 pkt 14, 15, 19, 20, 21, 23, wymagane jest uprzednie złożenie w Urzędzie Miejskim Orzesze w formie papierowej bądź poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej, oświadczenia właściciela odpadu zgodnego z drukiem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu www.odpady.orzesze.pl , iż odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Orzesza oraz że nie zostały wygenerowane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, na postawie którego umożliwione zostanie oddanie przedmiotowych odpadów do Punktu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze w sprawie Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Orzeszu,
– przyjęcie odpadów podlega elektronicznej rejestracji.
8. Gromadzenie odpadów w PSZOK:
– odpady wymienione w ust. 5 są gromadzone selektywnie w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska w szczelnych pojemnikach, przystosowanych do rodzaju zbieranych odpadów,
– Poszczególne pojemniki, w których gromadzone są odpady, są opisane rodzajem zbieranego odpadu.
9. Mieszkaniec przebywający na terenie PSZOK zobowiązany jest:
– przestrzegać zaleceń obsługi PSZOK,
– składać dostarczone odpady do wskazanego przez obsługę pojemnika,
– zachować wymogi bezpieczeństwa,
– stosować się do ogólnych zasad ruchu drogowego.
10. W ramach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Orzeszu, działa Punkt Przekazania Przedmiotów Używanych, które mogą być ponownie wykorzystane przez mieszkańców Orzesza.
1) Do Punktu Przekazania Przedmiotów Używanych można oddać przedmioty sprawne, nieuszkodzone, czyste i niestwarzające zagrożenia dla potencjalnych nowych użytkowników.
2) O przyjęciu przedmiotów do Punktu Przekazania Przedmiotów Używanych decyduje obsługa PSZOK.
3) Do Punktu Przekazania Przedmiotów Używanych, nie można przekazywać odpadów w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
4) Oddając przedmioty do Punktu Przekazania Przedmiotów Używanych, ich dotychczasowy użytkownik zrzeka się praw do oddanego/ych przedmiotu/ów.
5) Podmiot prowadzący PSZOK oraz pracownicy PSZOK nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody na zdrowiu i mieniu, poniesione przez mieszkańców, na skutek używania produktów odebranych z Punktu do ponownego użycia.
11. Postanowienia końcowe:
– Wszelkie informacje o pracy PSZOK udzielane są na miejscu, pod bezpośrednim numerem telefonu 32/7233021 oraz pod numerem telefonu Urzędu Miejskiego 32/3248829.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy