Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż w dniu 27 kwietnia 2023 r. podczas sesji Rady Miejskiej Orzesze przyjęta została nowa uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym
w Orzeszu przy ul. Dworcowej 6 od dnia 1 czerwca 2023 r. oprócz dotychczasowych frakcji odpadów będą przyjmowane odpłatnie dodatkowe rodzaje odpadów (jeśli ustanowiony limit zostanie przekroczony) :

-okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych

-odpady wielkogabarytowe

-zużyte opony

Cennik jest dostępny na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Orzeszu przy ul. Dworcowej 6 oraz na stronie internetowej www.odpady.orzesze.pl w zakładce PSZOK.

Link do cennika usług dodatkowych https://odpady.orzesze.pl/pszok/cennik-uslug-dodatkowych/

Zakres usług świadczonych w ramach dotychczasowej opłaty za odpady komunalne pozostaje bez zmian.

CENNIK  DODATKOWEGO ODBIORU ODPADÓW NA PSZOK-u:

Jako usługa dodatkowa będą przyjmowane odpłatnie następujące rodzaje odpadów:

papa odpadowa  11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– wełna mineralna 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– ondulina 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

W sytuacji jeżeli ustanowiony limit zostanie przekroczony, będzie można za dodatkową opłatą oddać następujące rodzaje odpadów:

bioodpady, stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych 10,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

-odpady budowlane i rozbiórkowe 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– gruz stanowiący odpad komunalny 5,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– szyby okienne 12,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

– styropian z ociepleń budynków 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

-okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

-odpady wielkogabarytowe 11,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

-zużyte opony 9,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów

Przyjęto na podstawie Uchwała nr LIV/677/23 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów , sposób ich świadczenie oraz wysokość cen za te usługi.

Przypominamy, iż 30 kwietnia ubiega termin płatności drugiej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Orzesze tj. za miesiące marzec i kwiecień 2023 r. Stawka opłaty miesięcznej wynosi 35,00 zł za jednego mieszkańca.

Płatności można dokonać :  

· w kasie Urzędu Miejskiego:    wtorek 8:00 – 14:00;  czwartek 8:00 – 16:00

· bezgotówkowo:  na indywidualny numer rachunku
  bankowego

· poprzez platformę e-urząd 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Franciszka Stuska w Orzeszu – Jaśkowicach organizuje zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zużytych baterii. Uczniowie „jaśkowickiej Czwórki” od lat bardzo chętnie angażują się w działania pro środowiskowe. W szkole działa drużyna ekologiczna „Naładowani” założona przez nauczycielkę biologii. Grupa ta już po raz piąty, bierze udział w konkursie „DOBRE RADY NA ELEKTROODPADY” organizowanym przez AURAEKO Organizację Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA. Zachęcamy wszystkich mieszkańców naszego miasta do oddania zużytego sprzętu podczas naszej zbiórki. Mogą Państwo pomóc środowisku i uczniom naszej szkoły.Sprzęt można oddawać od 14 kwietnia do 20 kwietnia do godziny 12:00 w wyznaczonym miejscu na placu przy boisku szkolnym.
Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału!

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż w dniu 23 lutego 2023 r. podczas sesji Rady Miejskiej Orzesze przyjęta została uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanym
w Orzeszu przy ul. Dworcowej 6 od dnia 1 kwietnia 2023 r. jako usługa dodatkowa będą przyjmowane odpłatnie następujące rodzaje odpadów:

papa odpadowa

– wełna mineralna

– ondulina

W sytuacji jeżeli ustanowiony limit zostanie przekroczony, będzie można za dodatkową opłatą oddać następujące rodzaje odpadów:

– bioodpady, stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych

-odpady budowlane i rozbiórkowe

– gruz stanowiący odpad komunalny

– szyby okienne

– styropian z ociepleń budynków

Cennik będzie dostępny na Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Orzeszu przy ul. Dworcowej 6.

Zakres usług świadczonych w ramach dotychczasowej opłaty za odpady komunalne pozostaje bez zmian.

Link do regulaminu https://odpady.orzesze.pl/pszok/regulamin/

фіафіпфпф

фіп

ф

п

фіп

фі

п

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2023 r. podczas sesji Rady Miejskiej Orzesze przyjęta została nowa uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z której wynika, że opłata za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 marca 2023 r. będzie wynosiła 35,00 zł miesięcznie za osobę, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. W przypadku stwierdzenia, że na posesji mieszkańcy nie wywiązują się z obowiązku właściwej segregacji odpadów, wówczas opłata ta zostanie podniesiona za dany miesiąc jednorazowo 70,00 zł miesięcznie za osobę. Ulga dla osób, które zadeklarowały, iż kompostują odpady bio pozostaje bez zmian czyli 2,00 zł miesięcznie za osobę.

Szanowni Mieszkańcy, informujemy, iż od dnia 16 stycznia 2023 r. będzie funkcjonował nowy PSZOK zlokalizowany przy ulicy Dworcowej 6 w Orzeszu.
PSZOK będzie otwarty w następujących dniach i godzinach:

Poniedziałek od 11:00 do 18:00

Wtorek od 11:00 do 18:00

Środa od 11:00 do 18:00

Czwartek od 8:00 do 16:00

Piątek od 11:00 do 18:00

Sobota od 8:00 do 15:00

w dni ustawowo wolne od pracy nieczynne

Od stycznia będą również obowiązywać nowe limity ilościowe PSZOK, tj.:

odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych (tj. część bioodpadów – trawa, gałęzie, liście), przyjmowane będą w limitowanej ilości, tj. 10 worków o pojemności 120 l lub 200 kg miesięcznie z nieruchomości zamieszkałej lub lokal mieszkalny;

meble i inne odpady wielkogabarytowe –  w ilości do 200 kg na rok na nieruchomość zamieszkałą jednorodzinną lub lokal mieszkalny;

zużyte opony z samochodów osobowych w ilości do 4 szt. na nieruchomość zamieszkałą jednorodzinną lub lokal mieszkalny;

odpady budowlane i rozbiórkowe, szyby okienne, gruz stanowiący odpad komunalny, styropian z ociepleń budynków, okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych  –  łączny limit w ilości do 1 Mg łącznie na rok na nieruchomość zamieszkałą lub lokal mieszkalny, z zastrzeżeniem, iż każda z wymienionych frakcji powinna zostać dostarczona do Punktu w sposób oddzielny od innych frakcji – wymagane jest zachowanie selektywnej zbiórki odpadów.

Przypominamy również, gdy w przypadku chęci oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów takich jak : zużyte opony, odpady budowlane
i rozbiórkowe, gruz, okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych, szyby okienne oraz styropian z ociepleń budynków, wymagane jest uprzednie złożenie w Urzędzie Miejskim Orzesze w formie papierowej bądź poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej, oświadczenia właściciela odpadu zgodnego z drukiem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu www.odpady.orzesze.pl, iż odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Orzesza oraz że nie zostały wygenerowane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie którego zostanie odblokowany dostęp  do oddania przedmiotowych odpadów do Punktu.

PSZOK na ulicy Szklarskiej 22 będzie funkcjonował do dnia 14 stycznia 2023 r.

Mapka z lokalizacją nowego i dotychczasowego PSZOK
Na zdjęciu znajduje się waga najazdowa
Na zdjęciu znajduje się biuro na nowym PSZOK-u

A virtual data room is a secure online meeting place for all transaction parties. These cloud-based solutions are secure and give users complete control over online due diligence processes which makes vdr it easier to collaborate with all parties.

Z uwagi na aktualne warunki atmosferyczne, prosimy aby drogi prywatne były odśnieżane przez właścicieli.
W przypadku braku odśnieżenia, firma nie będzie mogła dokonywać odbioru. Właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do wystawiania odpadów do drogi głównej.

Informujemy również, że mogą nastąpić opóźnienia w odbiorach odpadów. Za utrudnia przepraszamy.

Various types of cyber moves have resulted in a new volume of risk for hypersensitive data. It has prompted companies to take preventive measures. Actions include employing cybersecurity software program.

Cybersecurity program has the power to patrol your organization from constant danger of internet attacks. These kinds of security alternatives are designed to stop unauthorized access to the network and systems, and in addition provide real-time alerts. Additionally, they protect against malware and malicious websites.

Cybersecurity software will be able to perform responsibilities such as viruses scanning, firewall protection, password management, unsolicited mail filtering, plus more. It should be easy to install and control. It should have also the ability www.infosguards.net/ to perform many functions such as blacklisting, whitelisting, and revealing.

Another type of cybersecurity software requires detecting and removing vulnerabilities. This is certainly accomplished with a variety of equipment. These tools can be both free or paid. For instance , Nmap is a popular open source cyber security application that can be used to scan for available ports and also other devices on your own system.

There are many cybersecurity applications that come with a pay-as-you-go alternative. This allows individuals to install extra services on top of the basic software. The cost of these software may differ depending on the number of users. The lowest cost of a cyber secureness program may run up to $599 monthly.

Another type of internet security software is a cloud-based answer. This remedy is a cost-effective way to deploy internet security software. It eliminates the need for set up, maintenance, and other costs. This method is certainly expected to gain traction in the future.

Using Avast antivirus on your personal computer can avoid ransomware, scam sites, and other online dangers. The totally free version gives a fire wall, pass word manager, and also other privacy features, although there are also paid options for much more advanced network security.

Avast uses Loss of data Prevention (DLP) technology, which will detects very sensitive information in documents and PDFs. Huge companies usually use this technology, however it can be used to protected your personal https://photography-orlando.com/blog/is-identity-force-legit-overall-service/ information.

The corporation is best known for its antivirus items. It is one of many top-rated antiviruses on the market. Very low prestigious score from AV-Test.

Avast possesses a reputation with regards to collecting individual data. This allegedly sold information about users’ websites to third functions. Afterward, you’re able to send CEO announced that he would shut down the analytics organization. This has generated a lot of controversy.

Avast also uses sandbox technology, which dampens unknown data files from the associated with your system. This may cause some problems, however.

Avast also offers a 30-day money-back guarantee. You can ask for a discount if you purchased a registration less than a month ago. This enables you to currently have your money back, even if you aren’t content with the merchandise.

Avast also has a knowledge base and a discussion board for users to obtain help with problems. You can get in touch with Avast customer care by email or by phone. The consumer service staff is professional and knowledgeable. They will answer your questions and provides solutions to the problems.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy