Informujemy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, goszczących w swoich domach obywateli Ukrainy, o obowiązku złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których należy podać ilość osób zamieszkujących nieruchomość, będącą podstawą naliczenia opłaty. Obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, jak również zarządców budynków wielorodzinnych.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Orzesze – osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.

Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej urzędu – link

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 323248829 lub osobisty w Urzędzie Miasta Orzesze – biuro obsługi klienta oraz pokój 11 – Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

 

Podstawa prawna :

Art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach : „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”

Stawka opłaty :

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą NR XXVI/310/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, stawka opłaty za jednego mieszkańca wynosi 33,00 zł miesięcznie.

Z okazji tegorocznego Dnia Ziemi, przypadającego 22.04.2022 r., Szkoły Podstawowe i Przedszkola naszej Gminy wzięły udział w wydarzenia online pn. EKOfeston.

Uczniom szkół podstawowych przypomniane zostały zasady segregacji odpadów, wyjaśniono dlaczego niektóre są niebezpieczne, co to jest odpad, a także jak wykorzystać zużyte przedmioty w życiu codziennym.  Prócz teorii również zadania kreatywne  oraz aktywność muzyczna w rytmie rapu spotkały się z entuzjazmem uczniów.

Przedszkolaki z zainteresowaniem zobaczyły ciekawy teatrzyk i bajkę oraz pośpiewały wesołe piosenki, a wszystko to utrzymane w tematyce dbałości o środowisko naturalne oraz właściwego postępowania z odpadami.

W wydarzeniu wzięło udział 728 dzieci w wieku szkolny i 399 przedszkolaków. To był ciekawy i pełen wrażeń Dzień Ziemi.

Zdjęcie przestawia dzieci przedszkolne segregujące odpady plastiku, w tym butelki plastikowe do żółtego worka, w trakcie warsztatów edukacyjnych, nie są widoczne twarze dzieci, zdjecie jest wykonane w kolorze.

Zdjęcie przestawia dzieci przedszkolne segregujące odpady plastiku, w tym butelki plastikowe do żółtego worka, w trakcie warsztatów edukacyjnych, nie są widoczne twarze dzieci, zdjęcie jest wykonane w kolorze.

Zdjęcie przedstawia uczniów szkoły podstawowej siedzących w ławkach szkolnych, oglądających wyświetlane na rzutniku prelekcji związanej z edukacją ekologiczną w ramach wydarzenia EKOfeston.Zdjęcie jest wykonane w kolorze, nie są na nim widoczne twarze dzieci.

Zdjęcie przedstawia uczniów szkoły podstawowej siedzących w ławkach szkolnych, oglądających wyświetlane na rzutniku prelekcji związanej z edukacją ekologiczną w ramach wydarzenia EKOfeston.Zdjęcie jest wykonane w kolorze, nie są na nim widoczne twarze dzieci.

Zdjęcie przedstawia kolorowe papierowe kubeczki pomalowane własnoręcznie przez dzieci, ustawione na parapecie okna. Zdjęcie jest wykonane w kolorze.

Zdjęcie przedstawia kolorowe papierowe kubeczki pomalowane własnoręcznie przez dzieci, ustawione na parapecie okna. Zdjęcie jest wykonane w kolorze.

Przypominamy, iż 30 kwietnia ubiega termin płatności drugiej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Orzesze tj. za miesiące marzec i kwiecień 2022 r. Stawka opłaty miesięcznej wynosi 33,00 zł za jednego mieszkańca.

Płatności można dokonać :  

· w kasie Urzędu Miejskiego:    wtorek 8:00 – 14:00;  czwartek 8:00 – 16:00

· bezgotówkowo:  na indywidualny numer rachunku bankowego

· poprzez platformę e-urząd 

Z okazji tegorocznego Dnia Ziemi, przypadającego 22.04.2022 r., firma Abrys organizuje w tym dniu drugą edycję wydarzenia online pn. EKOfeston, tj. Ekologiczny Festiwal Online.

Zachęcamy mieszkańców naszego miasta do udziału w wydarzeniu. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Emisja odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej organizatora https://ekofeston.abrys.pl/

Wiemy jak ważnym jest kształtowanie przyjaznych środowisku nawyków oraz proekologicznych zachowań już od najmłodszych lat., a niewątpliwie sprzyja temu przyjazna i ciekawa forma nauki przez zabawę.

Na stronie organizatora (pod podanym wyżej linkiem)  można zobaczyć skrót z poprzedniej edycji EKOfestonu.

 

Festiwal został podzielony na 3 bloki, dedykowane grupom wiekowym :

1. Blok dla przedszkolaków o uczniów klas I-III,

2. Blok dla uczniów klas IV-VIII,

3. Blok dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.

 

Korzyści płynące z uczestnictwa w wydarzeniu sygnalizowane przez organizatora:

 • zdobycie przydatnej wiedzę poprzez zabawę,
 • zdobycie wiedzy, jak prawidłowo segregować odpady i jakie są najczęściej popełniane błędy,
 • zdobycie wiedzy, w jaki sposób możesz chronić klimat oraz zasoby wody,
 • poznanie przyrodniczych ciekawostek,
 • poznanie odpowiedzi na pytanie, czy życie bez śmieci jest możliwe,
 • spotkania z pasjonatami przyrody i ekspertami w tej dziedzinie i otrzymanie od nich dawki ekologicznej wiedzy
 • zdobycie wiedzy, jak w obecnych czasach zaangażować się w działania prośrodowiskowe
 • pozyskanie umiejętności, zrobienia własnoręcznie czegoś przydatnego z czegoś niepotrzebnego

Harmonogram wydarzenia :

BLOK DLA PRZEDSZKOLAKÓW I UCZNIÓW KLAS I-III

9:00-10:30

 • pogadanka o klimacie
 • warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów
 • przedstawienie ekologiczne
 • segregacja odpadów w praktyce
 • czytanie na ekranie
 • konkursy
 • nauka ekowierszyka

BLOK DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

11:00-12:30

 • pogadanka o klimacie
 • rozmowy z ekspertami o niemarnowaniu żywności
 • życie zero waste w praktyce
 • warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów
 • pokaz filmów ekologicznych
 • rośliny oczyszczają powietrze
 • recykling daje efekty
 • konkursy

BLOK DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH  ORAZ OSÓB DOROSŁYCH

13:00-14:30

 • pogadanka o ochronie powietrza
 • efektywność energetyczna – jak to osiągnąć
 • warsztaty kreatywnego wykorzystania odpadów
 • ABC segregacji odpadów
 • zieleń w mieście
 • konkursy

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Orzeszu w dniu 15.04.2022 r. (Wielki Piątek) będzie czynny w godzinach 8:00-12:00, natomiast w dniu 16.04.2022 r. (Wielka Sobota) będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Jednocześnie przypominamy o obowiązujących zasadach oddania odpadów do PSZOK – zachęcamy do zapoznania się z artykułem w tym temacie : CHCESZ ODDAĆ ODPADY DO PSZOK? PAMIĘTAJ O ZŁOŻENIU OŚWIADCZENIA W URZĘDZIE MIASTA

Pamiętajmy, że obywatele Ukrainy goszczący w naszych domach również powinni stosować się do obowiązujących zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Aby im to ułatwić, poniżej zamieszczamy link do ulotki w języku ukraińskim, zawierającej zbiór najważniejszych zasad. Wersję papierową ulotki można odebrać w Urzędzie Miasta Orzesze (pokój 11).

Link do ulotki : Zasady selektywnej zbiórki odpadów w języku ukraińskim

Przypominamy, że do 30 czerwca 2022 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu.

Szczegóły oraz dokumenty do pobrania pod adresem:

http://orzesze.pl/a,254,pamietaj-zloz-deklaracje-o-zrodlach-ogrzewania-budynkow

zdjęcie ulotki

W związku ze zbliżającym się sezonowym wzrostem ilości generowanych bioodpadów, przypominamy obowiązujące zasady ich zbierania z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Orzesza, zasady obowiązujące mieszkańców oddających bioodpady do  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, jak również informacje dotyczące kompostowania bioodpadów na nieruchomościach.

 

ODBIÓR BIOODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI :

Bioodpady są odbierane bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych wyłącznie w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach koloru brązowego, dostarczanych przez Wykonawcę świadczącego usługę odbioru.

W dalszym ciągu obowiązują limity ilościowe :

– dla nieruchomości, które zamieszkuje od 1 do 5 osób – 1 pojemnik o pojemności 120 l;

– dla nieruchomości, które zamieszkuje 6 lub więcej osób – pojemnik/pojemniki o łącznej pojemności 240 l.

Na jesień jest zaplanowana akcja pn. Jesienna Zbiórka Liści, w ramach której liście zgromadzone w specjalnie do tego przeznaczonych workach, wydawanych od października w Urzędzie Miasta, zostaną odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

W przypadku posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, właściciel nieruchomości jednorodzinnej może skorzystać ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 2 zł miesięcznie za jednego mieszkańca.

W przypadku korzystania z ww. zwolnienia, z nieruchomości zostanie odebrany brązowy pojemnik przeznaczony do gromadzenia bioodpadów, stanowiący własność podmiotu odbierającego odpady.

Kompostowanie  może odbywać się wyłącznie w dostosowanych do tego kompostownikach przydomowych i powinno odbywać się na przepuszczalnym podłożu.

W dalszym ciągu zachęcamy do kompostowania bioodpadów na terenie własnych nieruchomości jednorodzinnych, jednocześnie przypominając o korzyściach z tego płynących – zapraszamy do przeczytania artykułu poświęconego tej tematyce.

 

Wyświetl artykuł: ULGA ZA PROWADZENIE PRZYDOMOWEGO KOMPOSTOWNIKA

 

ZBIERANIE ODPADÓW W PSZOK :

Nadwyżkę powstałych na nieruchomościach zamieszkałych bioodpadów można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, z zastrzeżeniem, że odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielnych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych (tj. trawa, liście, gałęzie), przyjmowane będą w limitowanej ilości, tj. 10 worków o pojemności 120 l lub 1,2 m3 miesięcznie z nieruchomości zamieszkałej.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem, oddawane do PSZOK gałęzie oraz korzenie drzew muszą być pocięte na części nie dłuższe niż 50 cm.

Przywiezione do PSZOK bioodpady należy wrzucić do wskazanego przez pracownika Punktu kontenera. 

Segregacja odpadów jest nie tylko obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, ale też częścią naszego stylu życia ukierunkowanego na dbałość o jakość środowiska naturalnego i czystość naszej planety. Aby nasze wysiłki związane z selektywną zbiórką odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych nie poszła na marne, należy pamiętać o kilku prostych zasadach :

 1. Opróżniaj butelki/słoiki/pudełka przed ich wyrzuceniem – opakowania z zawartością wylądują na składowisku.
 2. Nie wkładaj odpadów w inne odpady (plastikowych pudełek do woreczków, mniejszych pudełek w większe, itd.) – separator na instalacji ich nie rozdzieli i zamiast do recyklingu trafią na składowisko.
 3. Zużyte ubrania i inne tekstylia wyrzucaj do specjalnych kontenerów lub oddawaj do PSZOK – dzięki temu mogą zostać ponownie wykorzystane, przerobione na inne wyroby, np. dywany bądź  użyte do produkcji paliwa alternatywnego. Zabrudzenie i zmoczenie tekstyliów w kontenerze na odpady zmieszane uniemożliwia ich przetworzenie.
 4. Papier wyrzucany do niebieskiego worka powinien być suchy i względnie czysty tak aby możliwe było jego przetworzenie, ale również po to, aby nie zabrudzić większej ilości surowca. Nie jest wymagane jednak odklejanie taśm, naklejek ani wyciąganie zszywek.
 5. Nie wyrzucaj do pojemnika na bioodpady opakowań biodegradowalnych – do ich rozkładu potrzebne są inne warunki niż w przypadku odpadów organicznych.
 6. Szyby, lustra, szkło dekoracyjne oddaj do PSZOK – nie wyrzucaj ich do zielonego worka, do którego trafiać powinno wyłącznie szkło opakowaniowe.

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nowo zamieszkałych nieruchomości oraz w przypadku zmiany okoliczności będących podstawą naliczenia opłaty oraz o terminach, w których należy powyższego dokonać.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nowo zamieszkałych nieruchomości są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta Orzesze pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty (np. zamieszkanie dodatkowej osoby, narodziny dziecka, wyprowadzka mieszkańca, zmiana właściciela w przypadku sprzedaży bądź umowy darowizny) – nową deklarację należy złożyć w Urzędzie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana.

Wyjątek stanowi okoliczność śmierci mieszkańca – w takiej sytuacji deklarację można złożyć do 6 miesięcy od daty śmierci.

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że od 1 marca 2022 r. obowiązywał będzie nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych, dostarczony w lutym do Państwa domów przez firmę odbierająca odpady.

Obowiązujący harmonogram znajduje się również na niniejszej stronie internetowej, w zakładce HARMONOGRAM.

Prosimy również o zaktualizowanie aplikacji EcoHarmonogram celem wgrania aktualnych terminów odbioru odpadów.

Przypominamy , że w  przypadku chęci oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów takich jak :

 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • gruz stanowiący odpad komunalny,
 • okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych,
 • szyby okienne,
 • styropian z ociepleń budynków,

w pierwszej kolejności  należy złożyć w Urzędzie Miasta  oświadczenie właściciela odpadu, opatrzone podpisem , zgodne z drukiem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu www.odpady.orzesze.pl , w jednej z następujących form:

 • w wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego,
 • elektronicznie za pomocą  skrzynki ePUAP.

Po złożeniu oświadczenia, na tej podstawie odblokowana zostanie możliwość oddania przedmiotowych odpadów do PunktuPonadto, jeżeli właściciel nie oddaje odpadów do PSZOK osobiście, a zleca ich transport osobie trzeciej, także powinien złożyć  stosowne oświadczenie, ze wskazaniem adresu pochodzenia odpadów, danych właściciela odpadów oraz danych transportującego (druk oświadczenia jak powyżej).

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy