Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony WWW

Urząd Miejski Orzesze dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.odpady.orzesze.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.odpady.orzesze.pl.

W Urzędzie Miejskim Orzesze przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.odpady.orzesze.pl spełnia wymagania w 99,00%.

Data publikacji strony internetowej: 2020 -07-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-23
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Miejski Orzesze.
Serwis www.odpady.orzesze.pl jest stroną informacyjną. Stanowi informator miejski dla mieszkańców i odwiedzających gości, strona zawiera zbiór informacji o odpadach komunalnych odbieranych z terenu miasta Orzesze.
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Wygląd strony
Serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści poprzez osoby niedowidzące i niesłyszące:
• możliwa zmiana wielkości czcionki,
• konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
• tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
• nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
• linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
• pułapki klawiaturowe – staramy się, aby były wszystkie wykluczone,
• wszelkie informacje zawarte w serwisie są redagowane w sposób zrozumiały i czytelny, formatowane w sposób przejrzysty dla odbiorcy stosując wyróżniki tekstu, punktory itp.
Pomoc w nawigacji:
Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka, która ułatwia szybkie odnalezienie informacji.
Skróty klawiaturowe:
Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.
Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok
Zmiana widoczności tekstu za pomocą ikon w nagłówku serwisu
Nad treścią artykułów znajdują się dodatkowe ikony obsługujące zmianę rozmiaru tekstu.
Są to odpowiednio:
• A – standardowy rozmiar czcionki
• A – duży rozmiar czcionki
• A – bardzo duży rozmiar czcionki
Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach, możliwość przełączenia na tryb responsywny
kontrastowanie zawartości strony
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Monika Starok,
adres poczty elektronicznej: monika.starok@orzesze.pl,
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 3248806.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Urząd Miejski Orzesze może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy Urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”
Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

 


Dostępność architektoniczna UM Orzesze

I. Budynek przy ul. Św. Wawrzyńca 21

 1. Budynek Urzędu Miejskiego Orzesze przy ul. Św. Wawrzyńca 21 jest częściowo przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób które mają trudności w poruszaniu się.
 2. Budynek jest usytuowany w centrum Orzesza, otoczony ulicami: Św. Wawrzyńca oraz Bukowina. Do Urzędu można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji publicznej (od wejścia głównego w odległości ok. 100m znajduje się przystanek Orzesze-Kościół oraz w odległości 50m przystanek Orzesze-Urząd Miejski). W rozkładzie jazdy autobusów poszczególnych linii są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.
 3. Najłatwiej dotrzeć do wejścia głównego budynku UM Orzesze – od Ronda Św. Wawrzyńca chodnikiem poprzez skwer, bądź chodnikiem wzdłuż ul. Bukowina. Chodniki nie są wyposażone w ścieżki naprowadzające dla niewidomych/słabosłyszących.
 4. Na terenie dziedzińca wokół budynku UM Orzesze funkcjonuje ogólnodostępny parking.
 5. Miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych – stanowisko postojowe wyznaczono w bliskiej odległości od wejścia bocznego do budynku Urzędu, oznaczono kolorem niebieskim.
 6. Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Bukowina, dostępne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Orzesze: wejście główne z parkingu i wejście boczne. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia bocznego znajduje się podjazd dla osób ze szczególnymi potrzebami.
  Dodatkowo w przypadku niemożności dotarcia do właściwej komórki Urzędu (bądź budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 23), pracownik Biura Podawczego informuje właściwego pracownika Urzędu o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi petenta w dogodny dla niego sposób.
 7. Drzwi wejściowe boczne do budynku UM Orzesze są przystosowane do przejazdu wózka inwalidzkiego. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników UM przy wejściu do budynku po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (32) 324 88 06.
 8. Dla osób ze szczególnymi potrzebami dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na I piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy.
  Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, tuż obok klatki schodowej.
 9. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. Biuro podawcze (jako punkt informacyjny) jest zlokalizowane przy głównym ciągu komunikacyjnym, w pobliżu wejścia bocznego (dla niepełnosprawnych).
 11. Kasa i biuro podawcze znajdują się w miejscu dostępnym dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 12. Referaty i wydziały, które obsługują największą liczbę petentów znajdują się na parterze – kasa, biuro podawcze, referaty realizujące zadania z zakresu podatków, spraw obywatelskich (dowody osobiste, ewidencja ludności), świadczeń rodzinnych, gospodarki odpadami, ochrony środowiska, nieruchomości oraz Urząd Stanu Cywilnego.
 13. Schody zewnętrzne i wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej.
 14. W Urzędzie Miejskim Orzesze nie ma pętli indukcyjnych.
 15. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 16. W UM Orzesze istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/ niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.
 17. Rozwiązania kompensujące niepełnosprawności:
  a. Niepełnosprawność – narząd ruchu: odpowiednia szerokość przestrzeni komunikacyjnej (korytarze), miejsca odpoczynku (krzesła ze stołami) z odpowiednią wysokością blatów, specjalnie dostosowane pomieszczenie – toaleta;
  b. Niepełnosprawność – narząd słuchu: stosowanie komunikatów i oznaczeń tekstowych (tablica informacyjna, piktogramy), zapewnienie personelu ze znajomością języka migowego;
  c. Niepełnosprawność – narząd wzroku: kontrast (barwny).

II. Budynek przy ul. Św. Wawrzyńca 23

 1. Budynek Urzędu Miejskiego Orzesze przy ul. Św. Wawrzyńca 23 nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym z osobami które mają trudności w poruszaniu się.
 2. W przypadku niemożności dotarcia osoby niepełnosprawnej do właściwej komórki Urzędu w budynku przy ul. Św. Wawrzyńca 23, pracownik Biura Podawczego informuje właściwego pracownika Urzędu o konieczności zejścia na parter i potrzebie obsługi petenta w dogodny dla niego sposób.
 3. Schody wewnętrzne są zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwartej.
 4. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, ani oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy