Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż zbliża się coroczna akcja ,,Jesienna Zbiórka Liści”. Zbiórka odbędzie się w listopadzie, w terminach zgodnych z obowiązującym harmonogramem odbioru odpadów. Prosimy zwrócić uwagę, że terminy zbiórki liści nie pokrywają się z terminami odbioru pozostałych bioodpadów z nieruchomości. Worki z odpadami należy wystawić przed godziną 6:00 rano w dniu odbioru, nie wcześniej jednak niż 24 godziny przed planowanym terminem odbioru.

Przypadki braku odbioru odpadów należy zgłaszać następnego dnia roboczego po terminie wynikającym z harmonogramu za pośrednictwem aplikacji Eco Harmonogram bądź do Wykonawcy świadczącego usługę odbioru, pod numerem telefonu 32 24 22 110 lub mailowo na adres  rudaslaska@remondis.pl. Zgłoszenia przekazane w późniejszym czasie, nie będą rozpatrywane.

Liście oddawane w ramach akcji mogą być wystawione do odbioru wyłącznie w przeznaczonych do tego workach, wydawanych w  tut. Urzędzie w pokoju nr 11. W związku z ograniczoną ilością worków przewidzianych do odbioru (10.000 szt. worków), na jedną nieruchomość wydawanych będzie maksymalnie 10 sztuk. Worki będą wydawane od najbliższego poniedziałku, tj. 3.10.2022 r. do wyczerpania limitu.

Jeżeli właściciel nieruchomości ma potrzebę oddania większej ilości liści albo nie zdąży  pobrać worków przed wyczerpaniem się ich limitu, nadwyżkę liści można tak jak inne bioodpady oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (przypominamy o obowiązującym tam limicie – 10 worków o poj. 120l lub 1,2 m 3 z  nieruchomości  zamieszkałej miesięcznie).

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Miasta jest zobowiązany do dokonania kontroli nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów oraz korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty z tego tytułu. Pracownicy Urzędu Miejskiego rozpoczęli dokonywanie przedmiotowych kontroli.

Celem kontroli jest weryfikacja zadeklarowanych danych ze stanem faktycznym, tj. czy  w obrębie nieruchomości znajduje się kompostownik oraz czy są w nim kompostowane bioodpady.  Z czynności kontrolnych dokonywanych w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika sporządzony zostaje protokół.

Należy pamiętać o tym, iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany do umożliwienia organowi dokonania czynności kontrolnych. W przypadku uniemożliwienia dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów) ze stanem faktycznym, stwierdzona zostanie, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia, kiedy decyzja o utracie prawa do zwolnienia stanie się ostateczna. Takie same konsekwencje wynikać będą z faktu nieposiadania kompostownika na nieruchomości oraz niekompostowania w nim bioodpadów.

Zawiadomienie o planowanym terminie kontroli każdorazowo jest doręczane właścicielowi nieruchomości na piśmie.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy