Przypominamy, iż zbliża się coroczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych. Odbiory będą realizowane we wrześniu i październiku, w terminach przewidzianych w harmonogramie odbioru odpadów dla poszczególnych rejonów.

Przypominamy najważniejsze zasady :

Przypominamy, iż 31 sierpnia ubiega termin płatności czwartej raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Miasta Orzesze tj. za miesiące lipiec i sierpień 2022 r. Stawka opłaty miesięcznej wynosi 33,00 zł za jednego mieszkańca.

Płatności można dokonać :  

· w kasie Urzędu Miejskiego:    wtorek 8:00 – 14:00;  czwartek 8:00 – 16:00

· bezgotówkowo:  na indywidualny numer rachunku bankowego

· poprzez platformę e-urząd

Przeciętna osoba wytwarza od 330 do nawet 490 kg odpadów rocznie. Mimo obowiązujących  regulacji odnoszących się do obowiązku minimalizowania i ograniczania przez wytwórców (w tym także mieszkańców)  powstawania odpadów poprzez stosowanie takich form konsumpcji, materiałów i surowców,  które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie, w dalszym ciągu obserwowany jest wzrost ich ilości.

Mając na uwadze dobro środowiska naturalnego w którym żyjemy, nas samych, jak również przyszłych pokoleń, powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby strumień odpadów malał zamiast rosnąć. Wystarczy mała zmiana nawyków, która może przynieść wielki efekt.

Przestrzeganie poniższych zasad będzie korzystnie wpływało nie tylko na środowisko naturalne, ale również na nasze finanse. Mniejsza ilość wytworzonych odpadów to również mniejsze koszty ich zagospodarowania.

Jak możemy ograniczyć ilość wytwarzanych odpadów ?

Przypominamy zasady postępowania z elektrośmieciami, inaczej ZSEE – zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, do których zaliczamy m.in. zepsute lodówki, pralki, telewizory, komputery, drobne sprzęty RTV i AGD,wiertarki, głośniki, ekspresy i młynki do kawy, routery, krótkofalówki, drony, stacje pogodowe, baterie, świetlówki, LEDy czy powerbanki.

W związku z tym, iż są to odpady niebezpieczne, pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać ich do  pojemników na odpady zmieszane – przez to, że wydzielają groźne substancje takie jak rtęć i freony, mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi. Ponadto, jako odpady łatwopalne, po trafieniu na składowisko mogą powodować pożary, podczas których do atmosfery uwalniane są niebezpieczne związki chemiczne.

Sposoby pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

– w sklepach RTV i AGD, w momencie zakupu nowego sprzętu,

– w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

– podczas corocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych,

– zamawiając jego dodatkowe odebranie w Urzędzie Miejskim.

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Miasta jest zobowiązany do dokonania kontroli nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów oraz korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty z tego tytułu. Pracownicy Urzędu Miejskiego rozpoczęli dokonywanie przedmiotowych kontroli.

Celem kontroli jest weryfikacja zadeklarowanych danych ze stanem faktycznym, tj. czy  w obrębie nieruchomości znajduje się kompostownik oraz czy są w nim kompostowane bioodpady.  Z czynności kontrolnych dokonywanych w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika sporządzony zostaje protokół.

Należy pamiętać o tym, iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany do umożliwienia organowi dokonania czynności kontrolnych. W przypadku uniemożliwienia dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów) ze stanem faktycznym, stwierdzona zostanie, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia, kiedy decyzja o utracie prawa do zwolnienia stanie się ostateczna. Takie same konsekwencje wynikać będą z faktu nieposiadania kompostownika na nieruchomości oraz niekompostowania w nim bioodpadów.

Zawiadomienie o planowanym terminie kontroli każdorazowo jest doręczane właścicielowi nieruchomości na piśmie.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy