W związku z sezonowym wzrostem ilości generowanych bioodpadów przypominamy obowiązujące zasady postępowania z nimi,  ich odbierania z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Orzesza, zasady obowiązujące mieszkańców oddających bioodpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak również informacje dotyczące kompostowania bioodpadów na nieruchomościach.

Co do zasady, bioodpady należy w pierwszej kolejności kompostować na nieruchomości, dopiero w przypadku gdy nie ma takiej możliwości, odpady można wystawić do odbioru przez jednostkę wywozową lub oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych niesie za sobą szereg korzyści. Uzyskany kompost stanowi cenny, naturalny nawóz, który użyźni glebę, dostarczając jej składników odżywczych i mineralnych oraz przyczyni się do lepszego wzrostu uprawianych roślin – m.in. kwiatów, warzyw i owoców. Używać naturalnego kompostu można bez ograniczeń, nie spowoduje on bowiem przenawożenia gleby ani zatrucia środowiska.

Kompostowanie może odbywać się w zakupionym gotowym kompostowniku ogrodowym wykonanym z tworzywa sztucznego, w samodzielnie zbudowanym drewnianym kompostowniku lub w pryzmie kompostowej. Istotnym jest, aby odbywało się w miejscu zacienionym i osłoniętym od wiatru, w miarę możliwości nieco wzniesionym, celem umożliwienia odpływania wody opadowej, której nagromadzenie mogłoby doprowadzić do zalewania powstającego kompostu.*

Niższa opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  – właścicielowi nieruchomości jednorodzinnej deklarującemu posiadanie na nieruchomości kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów przysługuje zwolnienie z części opłaty w wysokości 2 zł za jednego mieszkańca miesięcznie.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości kompostowania bioodpadów mogą się ich pozbywać poprzez oddanie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Orzeszu przy ul. Dworcowej 6 z zastrzeżeniem, że odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielnych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych (tj. trawa, liście, gałęzie), przyjmowane będą w limitowanej ilości, tj. 10 worków o pojemności 120 l lub 200 kg miesięcznie z nieruchomości zamieszkałej lub lokalu mieszkalnego. Oddawane do PSZOK krzewy, gałęzie i korzenie drzew należy pociąć na części nie dłuższe niż 50 cm. Przyjęcie odpadów następuje po okazaniu karty ewidencyjnej przypisanej do nieruchomości, a przywiezione do Punktu odpady należy wrzucić do wskazanego przez pracownika kontenera.

W sytuacji przekroczenia ustanowionego limitu, właściciel nieruchomości może skorzystać z usługi dodatkowej odpłatnego przyjęcia w Punkcie nadwyżki bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych – aktualnie obowiązuje stawka 10,00 zł brutto za każde rozpoczęte 10 kg oddanej masy odpadów.

Gmina zapewnia również odbiór bioodpadów bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych oraz wyposażenie nieruchomości w pojemniki koloru brązowego służące do ich gromadzenia :

dla nieruchomości, które zamieszkuje od 1 do 5 osób – 1 pojemnik o pojemności 120 l;

– dla nieruchomości, które zamieszkuje 6 lub więcej osób – pojemnik/pojemniki o łącznej pojemności 240 l.

Bioodpady należy umieszczać w pojemnikach luzem, bez jakichkolwiek worków czy innych opakowań, natomiast gałęzie umieszczane w pojemnikach należy pociąć na części nie dłuższe niż 50 cm, tak aby możliwe było szczelne zamknięcie pokrywy pojemnika.

*Źródło : Ministerstwo Klimatu i Środowiska, kampania Piątka za segregację, strona internetowa: naszesmieci.pl

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy