Kontrola kompostowników

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Miasta jest zobowiązany do dokonania kontroli nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów oraz korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty z tego tytułu. Pracownicy Urzędu Miejskiego rozpoczęli dokonywanie przedmiotowych kontroli.

Celem kontroli jest weryfikacja zadeklarowanych danych ze stanem faktycznym, tj. czy  w obrębie nieruchomości znajduje się kompostownik oraz czy są w nim kompostowane bioodpady.  Z czynności kontrolnych dokonywanych w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika sporządzony zostaje protokół.

Należy pamiętać o tym, iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany do umożliwienia organowi dokonania czynności kontrolnych. W przypadku uniemożliwienia dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów) ze stanem faktycznym, stwierdzona zostanie, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia, kiedy decyzja o utracie prawa do zwolnienia stanie się ostateczna. Takie same konsekwencje wynikać będą z faktu nieposiadania kompostownika na nieruchomości oraz niekompostowania w nim bioodpadów.

Zawiadomienie o planowanym terminie kontroli każdorazowo jest doręczane właścicielowi nieruchomości na piśmie.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy