Przypominamy o obowiązku ujęcia obywateli Ukrainy w deklaracji o wysokości opłaty za odpady

Informujemy właścicieli nieruchomości zamieszkałych, goszczących w swoich domach obywateli Ukrainy, o obowiązku złożenia nowych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których należy podać ilość osób zamieszkujących nieruchomość, będącą podstawą naliczenia opłaty. Obowiązek ten dotyczy zarówno właścicieli nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, jak również zarządców budynków wielorodzinnych.

Deklarację należy złożyć w Urzędzie Miasta Orzesze – osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą urzędu.

Druk deklaracji można pobrać ze strony internetowej urzędu – link

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 323248829 lub osobisty w Urzędzie Miasta Orzesze – biuro obsługi klienta oraz pokój 11 – Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

 

Podstawa prawna :

Art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach : „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.”

Stawka opłaty :

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą NR XXVI/310/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, stawka opłaty za jednego mieszkańca wynosi 33,00 zł miesięcznie.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy