Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2024,  poz. 399; dalej u.c.p.g.) Burmistrz Miasta Orzesze informuje, iż Urząd Miejski przystępuje do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp. Powyższe dotyczy również przedsiębiorców wykonujących działalność u klienta, np. firmy świadczące usługi remontowo – budowlane, firmy sprzątające, mobilni usługodawcy tacy jak fryzjerzy, wizażyści, itp.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g., właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

W przypadku nieruchomości mieszanych, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości powinien zawrzeć odrębną umowę na odbiór odpadów z części niezamieszkałej nieruchomości. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

– złożenia w Urzędzie Miejskim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczania opłaty za każdego mieszkańca nieruchomości;

– indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych położonych na terenie Miasta Orzesze, którzy do tej pory nie zawarli stosownych umów,  zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Postanowienia umowne powinny uwzględniać obowiązek zachowania selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na 5 frakcji (szczegóły w artykule : https://odpady.orzesze.pl/wiadomosci/przedsiebiorco-pamietaj-o-obowiazku-segregacji-odpadow-na-5-frakcji/).

Niewywiązanie się z powyższych obowiązków, na mocy art. 10 ust. 2 u.c.p.g może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Informujemy również, iż zapis art. 6j ust. 4a u.c.p.g. dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej

Przypominamy ponadto, iż zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym, nieruchomość na której prowadzona jest działalność gospodarcza musi być wyposażona w odpowiednią ilość pojemników lub worków dostosowaną do masy wytwarzanych odpadów i powinny one posiadać opis „DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA”.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy