Przedsiębiorco – pamiętaj o obowiązku segregacji odpadów na 5 frakcji !

Zapraszamy do zapoznania się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów oraz z wynikającymi z nich obowiązkami właścicieli nieruchomości , w tym przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. Ta sama ustawa nakłada na wszystkich właścicieli nieruchomości (zarówno tych zamieszkałych jak i niezamieszkałych) obowiązek segregacji odpadów zgodny z założeniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania niektórych frakcji odpadów.

Powyższe Rozporządzenie wskazuje, iż należy selektywnie zbierać: papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady.

Mając na uwadze powyższe, właściciele nieruchomości niezamieszkałych oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, przy zawierani umów na odbiór odpadów z firmami świadczącymi takie usługi, powinni pamiętać, aby owe umowy obejmowały wszystkie pięć frakcji odpadów selektywnie zbieranych wymienionych w Rozporządzeniu.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy