KOMPENDIUM WIEDZY NA TEMAT ODPADÓW W NASZYM MIEŚCIE

W związku z powtarzającymi się pytaniami dotyczącymi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w mieście Orzesze, zachęcamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi w dalszej części artykułu.

Kiedy wystawić odpady do odbioru?

Odpady komunalne powinny być wystawione do godziny 6:00 w dniu odbioru, lecz nie wcześniej niż 24 godziny przed planowanym terminem odbioru.

W czym wystawiać odpady?

Pojemniki poszczególnych frakcji powinny być opisane, a nieruchomość oznaczona widocznym numerem.

Bioodpady wrzucane są do przeznaczonych do tego brązowego pojemników luzem, bez folii i bez worków biodegradowalnych.

Segregacja odbierana jest w specjalnych workach :

papier – worek niebieski

metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe – worek żółty

szkło – worek zielony

Jakie pojemniki będą odbierane sprzed posesji?

BIOODPADY:

a) dla nieruchomości, które zamieszkuje od 1 do 5 osób – 1 pojemnik o pojemności 120 l,
b) dla nieruchomości, które zamieszkuje 6 lub więcej osób – pojemnik/pojemniki o łącznej pojemności 240 l
ODPADY ZMIESZANE:

Nieruchomości jednorodzinne – co najmniej 1 pojemnik o poj. 120 l lub 240 l, z zastrzeżeniem, że maksymalna dopuszczalna pojemność pojemnika dla zabudowy jednorodzinnej to 240 l !

Nieruchomości wielorodzinne – 120 l, 240 l lub 1100 l, z uwzględnieniem ilości powstających odpadów komunalnych oraz liczby osób zamieszkujących nieruchomość

Reklamacje, kiedy i jak złożyć? Ile czekać na odbiór?

Reklamacje należy składać najpóźniej następnego dnia roboczego, po terminie nieodebranych odpadów, za pośrednictwem aplikacji EcoHarmonogram, poprzez e-mail na adres gok@orzesze.pl lub rudaslaska@remondis.pl bądź telefonicznie pod numerami telefonu 323248829 lub 322422110.

Firma odbierająca odpady powinna zrealizować reklamację do jednego dnia roboczego od zgłoszenia.

Deklaracje, do kiedy należy je złożyć?

W przypadku nowej nieruchomości – deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

Deklarację w przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty (urodzenie dziecka, pomniejszenie/zwiększenie ilości osób, sprzedaż) – do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana.

Deklaracja składana w przypadku zgonu mieszkańca – do 6- ciu miesięcy od zaistnienia.

Nowe zasady na PSZOK-u

Chcąc oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów takich jak: zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz, okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych, szyby okienne, styropian z ociepleń budynków, oprócz posiadanej dyskietki, wymagane jest uprzednie złożenie w Urzędzie Miejskim Orzesze w formie papierowej bądź poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej, oświadczenia właściciela odpadu zgodnego z drukiem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu www.odpady.orzesze.pl, iż odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Orzesza oraz że nie zostały wygenerowane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie którego wystawione zostanie zaświadczenie umożliwiające oddanie przedmiotowych odpadów do Punktu. Ponadto, jeżeli właściciel nie oddaje odpadów do PSZOK osobiście, a zleca ich transport osobie trzeciej, powinien złożyć w Urzędzie Miasta oświadczenie, ze wskazaniem adresu pochodzenia odpadów, danych właściciela odpadów, danych transportującego odpady.

Płatności za odpady, jak można dokonać płatności?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w następujących terminach:

za styczeń i luty – do końca lutego,

za marzec i kwiecień – do końca kwietnia,

za maj i czerwiec – do końca czerwca,

za lipiec i sierpień – do końca sierpnia,

za wrzesień i październik – do końca października,

za listopad i grudzień – do końca grudnia.

Płatności można dokonać :

· w kasie Urzędu Miejskiego: wtorek 8:00 – 14:00; czwartek 8:00 – 16:00

· bezgotówkowo: na indywidualny numer rachunku bankowego

· poprzez platformę e-urząd

Jak dokonać płatności przez e –Urząd?

Wpisz na stronie Urzędu Miejskiego Orzesze hasło e- urząd.

Posiadając profil zaufany i konto w e-urzędzie, wybierz „Zaloguj przez login.gov.pl” i dokonaj płatności swoich zobowiązań w szybkim czasie.
Jeśli nie posiadasz jeszcze konta w e-urzędzie, a dysponujesz profilem zaufanym, złóż online:

Wniosek o konto na e-urzedzie – ePUAP
(wybieramy „załatw sprawę”, logujemy się na ePUAP, pojawi się wniosek, w którym należy wpisać adres e-mail, następnie podpisujemy profilem zaufanym ePUAP i wysyłamy do Urzędu).
Jeśli ktoś posiada konto na portalu peup.orzesze.pl, również może złożyć:
Wniosek o konto na e-urzedzie – PeUP

Załóż konto na www.peup.orzesze.pl i załatwiaj sprawy w urzędzie przez internet.
Aby móc wysłać elektroniczny dokument do urzędu, należy posłużyć się jednym z trzech sposobów uwierzytelnienia:
– podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy użyciu kwalifikowanego certyfikatu, wydanego przez zaufany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne (certyfikat płatny),
– profilem zaufanym ePUAP, który jest również bezpłatny i można go uzyskać w pokoju nr 2,

Adres skrytki urzędu na na ePUAP: /umorzesze/skrytka

– E-dowodem z aktywną warstwą elektroniczną i smartfonem z modułem NFC

Dzięki tej platformie sprawdzisz też i dokonasz płatności za podatki.

Czy przysługuje ulga za kompostowanie odpadów ?

W przypadku posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, właściciel nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami, w wysokości 2,00 zł miesięcznie za każdego mieszkańca . Aby skorzystać ze zwolnienia, należy złożyć w Urzędzie Miejskim Orzesze stosowną deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czy przysługuje ulga w przypadku niewytwarzania popiołu?

Ustawodawca nie przewidział możliwości zwolnienia mieszkańców z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku niewytwarzania popiołu, w związku z czym Rada Miejska nie ma uprawnienia do przyjęcia takiego rozwiązania. Delegacja do podjęcia uchwały w tym temacie musiałaby wynikać wprost z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy