Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2024,  poz. 399; dalej u.c.p.g.) Burmistrz Miasta Orzesze informuje, iż Urząd Miejski przystępuje do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp. Powyższe dotyczy również przedsiębiorców wykonujących działalność u klienta, np. firmy świadczące usługi remontowo – budowlane, firmy sprzątające, mobilni usługodawcy tacy jak fryzjerzy, wizażyści, itp.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g., właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

W przypadku nieruchomości mieszanych, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości powinien zawrzeć odrębną umowę na odbiór odpadów z części niezamieszkałej nieruchomości. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

– złożenia w Urzędzie Miejskim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczania opłaty za każdego mieszkańca nieruchomości;

– indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych położonych na terenie Miasta Orzesze, którzy do tej pory nie zawarli stosownych umów,  zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać. Postanowienia umowne powinny uwzględniać obowiązek zachowania selektywnej zbiórki odpadów z podziałem na 5 frakcji (szczegóły w artykule : https://odpady.orzesze.pl/wiadomosci/przedsiebiorco-pamietaj-o-obowiazku-segregacji-odpadow-na-5-frakcji/).

Niewywiązanie się z powyższych obowiązków, na mocy art. 10 ust. 2 u.c.p.g może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Informujemy również, iż zapis art. 6j ust. 4a u.c.p.g. dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej

Przypominamy ponadto, iż zgodnie z obowiązującym prawem miejscowym, nieruchomość na której prowadzona jest działalność gospodarcza musi być wyposażona w odpowiednią ilość pojemników lub worków dostosowaną do masy wytwarzanych odpadów i powinny one posiadać opis „DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA”.

Zużyte części samochodowe nie stanowią odpadów komunalnych, dlatego NIE BĘDĄ odbierane w ramach funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami przez gminę. Nie należy więc wyrzucać ich do pojemników ani worków odbieranych z nieruchomości, nie są one przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów ani nie będą odbierane podczas jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Odpady te należy na własny koszt przekazać przedsiębiorcy prowadzącemu stację demontażu pojazdów. W przypadku naprawy samochodu w warsztacie samochodowym – pozostawiamy tam powstałe odpady, zakłady mechaniki samochodowej są zobowiązane posiadać umowę na odbiór tego typu odpadów.

Szczegółowe zasady postępowania ze zużytymi częściami samochodowymi reguluje ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2056 ze zm.).

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach udostępnia na swojej stronie internetowej wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów wraz z danymi adresowymi – link poniżej :

Wykaz przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu pojazdów

Zapraszamy uczniów orzeskich szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym i fotograficznym, którego celem jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej funkcjonowania punktów selektywnej zbiórki odpadów, segregacji odpadów i recyklingu, popularyzacji postaw i zachowań proekologicznych oraz rozwijania odpowiedzialności człowieka za środowisko.

Konkurs jest kierowany do dwóch grup wiekowych – konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III i konkurs fotograficzny dla uczniów klas IV – VIII, a na jego laureatów czekają atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami zamieszczonymi na plakacie oraz z Regulaminem Konkursu i formularzami (kliknij link).

Uwaga! Prace w każdej kategorii należy dostarczać bądź nadsyłać razem z wydrukowanym w kolorze, wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1 do Regulaminu) oraz  zgodą wydrukowaną w kolorze (załącznik nr 2 do Regulaminu). Prace bez formularzy i zgód, a także te złożone po terminie, nie będą brały udziały w konkursie .

Konkurs stanowi część kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Orzesza, zwiększającej świadomość w zakresie segregacji odpadów i promowania proekologicznych postaw i zachowań, realizowanej w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK.” Projekt realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.

Ilustracja przedstawia plakat promujący konkurs plastyczno-fotograficzny skierowany do uczniów orzeskich szkół podstawowych, opisany w artykule.

Dziesięć stanowisk, dziesięć zadań i walka z czasem. Uczniowie orzeskich szkół musieli wykazać się wiedzą na temat ekologii i segregacji odpadów. Poradzili sobie doskonale!

21 października 2022 r. odbyła się gra miejska skierowana do uczniów orzeskich szkół podstawowych. Jej celem było promowanie selektywnej zbiórki odpadów, rozwijanie proekologicznych postaw i promocja nowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, którego otwarcie planowane jest w przyszłym roku.

Co to jest recykling? Gdzie wyrzucimy karton po mleku? Co oznacza pojęcie „zero waste”? Na te i wiele innych pytań odpowiadali uczestnicy gry. A było to dopiero pierwsze zadanie. Potem musieli między innymi rozwiązać krzyżówkę, ułożyć puzzle, zrobić sobie zdjęcie, wymyślić hasło promujące ekologię, ozdobić płócienną torbę na zakupy, posegregować śmieci (tu najwięcej problemów sprawił… paragon). Dwuosobowe drużyny ścigały się z czasem, bo wygrywały te, które jak najszybciej wykonały wszystkie dziesięć zadań. Uczniowie spisali się na medal, a przy okazji świetnie się bawili.

– Gra bardzo nam się podoba, najbardziej rebus i rysowanie, a najtrudniejsze było hasło. Chyba dobrze nam poszło, ale przygotowywałyśmy się do konkursu. I w domu też segregujemy śmieci i oszczędzamy energię, więc wiemy co to ekologia – mówiły Antonina i Martyna z klasy III a Szkoły Podstawowej nr 6 w Orzeszu Zawiści.

Nagrodzone zostały trzy najszybsze zespoły z każdej grupy wiekowej. Każdy z laureatów 1 miejsca otrzymał zegarek smartwatch, za zajęcie 2 miejsca – czytniki ebooków, za 3 miejsce – bezprzewodowe słuchawki. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i worki odblaskowe. Nagrody wręczył Mirosław Blaski, Burmistrz Miasta Orzesze.

Gra miejska stanowiła część kampanii edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Orzesza, zwiększającej świadomość w zakresie segregacji odpadów i promowania proekologicznych postaw i zachowań, realizowanej w ramach projektu „Zagospodarowanie terenu wraz z ogrodzeniem, utwardzeniem, wykonanie przyłączy: wodno-kanalizacyjnego i energetycznego na projektowanym obiekcie PSZOK.” Projekt realizowanych jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego”.

Kartony po mleku czy sokach, tzw. Tetra Pak,  należy wyrzucać do kontenera/worka koloru żółtego – jest to bowiem odpad wielomateriałowy.

Potłuczonych talerzy czy kubków nie wrzucamy do kontenera/ worka na szkło – ceramika ma inną temperaturę topienia, dlatego nie odzyskuje się jej razem ze szkłem opakowaniowym – odpady te należy wyrzucić do kontenera na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Szklane butelki i słoiki można wyrzucać do kontenera/worka koloru zielonego razem z etykietą, nie ma konieczności jej zrywania. Ważne jest usunięcie zawartości oraz zakrętki wykonanej z innego materiału.

Papierowa słomka do napoju powinna trafić do odpadów zmieszanych – nie nadaje się do recyklingu.

Ulotki i kolorowe gazety nadają się do recyklingu, wyrzucamy je więc do niebieskiego kontenera/worka na papier.

Nie ma konieczności odrywania taśmy klejącej z pudełek kartonowych, ani usuwania zszywek z gazet czy zeszytów – zostaną one oddzielone w procesie recyklingu.

Co zrobić kiedy nie wiesz gdzie wyrzucić dany odpad ?

Pomimo rosnącej świadomości w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi i ich segregacji, wciąż zdarza nam się trafić na problematyczny odpad, co do którego mamy wątpliwość gdzie powinien się znaleźć. Pomocna w takie sytuacji będzie aplikacja EcoHarmonogram udostępniona mieszkańcom Orzesza, która oferuje wyszukiwarkę odpadów zawierającą szeroki katalog odpadów i podpowiada, w jaki sposób należy się ich pozbywać.

Z funkcji tej można korzystać również w wyszukiwarce internetowej : link w zakładce JAK SEGREGOWAĆ.

Przypominamy zasady postępowania z elektrośmieciami, inaczej ZSEE – zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, do których zaliczamy m.in. zepsute lodówki, pralki, telewizory, komputery, drobne sprzęty RTV i AGD,wiertarki, głośniki, ekspresy i młynki do kawy, routery, krótkofalówki, drony, stacje pogodowe, baterie, świetlówki, LEDy czy powerbanki.

W związku z tym, iż są to odpady niebezpieczne, pod żadnym pozorem nie należy wyrzucać ich do  pojemników na odpady zmieszane – przez to, że wydzielają groźne substancje takie jak rtęć i freony, mogą stwarzać niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego, zwierząt i ludzi. Ponadto, jako odpady łatwopalne, po trafieniu na składowisko mogą powodować pożary, podczas których do atmosfery uwalniane są niebezpieczne związki chemiczne.

Sposoby pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

– w sklepach RTV i AGD, w momencie zakupu nowego sprzętu,

– w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,

– podczas corocznej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z nieruchomości zamieszkałych,

– zamawiając jego dodatkowe odebranie w Urzędzie Miejskim.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy