Informacja dotycząca nowej stawki za gospodarowanie odpadami od 1 stycznia 2021 roku

Szanowni mieszkańcy!

Na listopadowej sesji Rada Miejska Orzesze przyjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty z której wynika, że opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od 1 stycznia 2021 r. będzie wynosiła 33,00 zł miesięcznie za każdego zamieszkałego na posesji mieszkańca, jeżeli odpady są w sposób selektywny zbierane i odbierane. W przypadku stwierdzenia, że na posesji mieszkańcy nie wywiązują się z obowiązku właściwej segregacji odpadów, wówczas opłata ta zostanie podniesiona do 66,00 zł miesięcznie na mieszkańca posesji.

Z czego wynika podwyżka?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa system gospodarki odpadami powinien się bilansować. Oznacza to, że z opłat pochodzących od mieszkańców Gmina musi pokryć w całości koszty funkcjonowania systemu, na który składają się takie elementy jak: koszt odbioru i zagospodarowania odpadów oraz koszty administracyjne obsługi systemu.

Jest kilka czynników, które wpływają na wysokość stawki. Głównym i zarazem największym kosztem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych jest opłata marszałkowska, która stale wzrasta i wynosiła odpowiednio w 2015 r. 24,00zł/tonę, w 2017 r. – 140,00zł/tonę, w 2018 r. – 170,00zł/tonę, w 2019 r. – 220,00zł/tonę, w 2020 roku 270,00zł/tonę, natomiast w roku 2021 opłata ta wyniesie 276,21zł/tonę. Znaczenie ma również coroczny wzrost wynagrodzeń (m.in. wynagrodzenia minimalnego z 1 850zł w 2016 r. na 2 600zł obecnie i 2800zł od 1 stycznia 2021 roku).

W październiku został ogłoszony przetarg na odbiór odpadów komunalnych na kolejny rok. W przetargu udział wzięła jedna firma za cenę ponad 7 mln 350 tys. zł. Wraz z kosztami obsługi całego systemu cena jednostkowa wyniosła ponad 35 zł/os. Przetarg został unieważniony. Po modyfikacji SIWZ-u w dniu 10 grudnia został ogłoszony kolejny przetarg, który zostanie rozstrzygnięty w pierwszym kwartale przyszłego roku. Z uwagi na kończący się okres obowiązywania aktualnej umowy w ramach obecnego przetargu Miasto wydłużyło realizację usługi na styczeń i luty 2021.

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Orzeszu został uchwalony również nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze”. Zgodnie z jego zapisami od 1 stycznia 2021 odpady biodegradowalne będą segregowane w brązowych specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. W związku z powyższym od 10 grudnia firma, która aktualnie świadczy te usługi na terenie naszego miasta, dostarcza wszystkim mieszkańcom te pojemniki. Zmiana brązowych worków na pojemniki wynika również z faktu, iż na Regionalnych Instalacjach Odbiorów Odpadów Komunalnych, gdzie trafiają nasze śmieci, od nowego roku nie będą przyjmowane odpady biodegradowalne w brązowych worach.

Więcej można przeczytać w wywiadzie: link

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy