Nowe zasady oddawania odpadów do PSZOK od stycznia 2022 r.

 

W przypadku chęci oddawania do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów takich jak : zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, gruz, okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych, szyby okienne oraz styropian z ociepleń budynków, wymagane jest uprzednie złożenie w Urzędzie Miejskim Orzesze w formie papierowej bądź poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej, oświadczenia właściciela odpadu zgodnego z drukiem opublikowanym na stronie internetowej Urzędu www.odpady.orzesze.pl , iż odpady pochodzą z nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Orzesza oraz że nie zostały wygenerowane w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie którego wystawione zostanie zaświadczenie umożliwiające oddanie przedmiotowych odpadów do Punktu.

Ponadto, jeżeli właściciel nie oddaje odpadów do PSZOK osobiście, a zleca ich transport osobie trzeciej, powinien złożyć w Urzędzie Miasta oświadczenie, ze wskazaniem adresu pochodzenia odpadów, danych właściciela odpadów, danych transportującego odpady (druk oświadczenia jak powyżej).

Od stycznia będą również obowiązywać nowe limity ilościowe obowiązujące w PSZOK, tj.:

– odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych (tj. część bioodpadów – trawa, gałęzie, liście), przyjmowane będą w limitowanej ilości, tj. 10 worków o pojemności 120 l lub 1,2 m3 miesięcznie z nieruchomości zamieszkałej;

– meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości do 1 m3 na rok na nieruchomość zamieszkałą jednorodzinną lub lokal mieszkalny;

– okna i drzwi z remontów budynków mieszkalnych – w ilości do 10 m2 na rok na nieruchomość zamieszkałą jednorodzinną lub lokal mieszkalny;

– odpady budowlane i rozbiórkowe, szyby okienne, gruz stanowiący odpad komunalny, styropian z ociepleń budynków – łączny limit w ilości do 1 m3 łącznie na rok na nieruchomość zamieszkałą lub lokal mieszkalny, z zastrzeżeniem, iż każda z wymienionych frakcji powinna zostać dostarczona do Punktu w sposób oddzielny od innych frakcji – wymagane jest zachowanie selektywnej zbiórki odpadów.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy