Brak możliwości oddawania bioodpadów z nieruchomości w przypadku korzystania z ulgi za kompostownik

Zgodnie z przepisami prawa miejscowego obowiązującymi od 1 stycznia br., z nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, których właściciele korzystają z ulgi za posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, bioodpady nie będą odbierane. Tym samym, nieruchomości takie nie będą już wyposażane w pojemniki koloru brązowego przeznaczone do gromadzenia bioodpadów. Pojemniki te zostaną odebrane przez jednostkę wywozową będącą ich właścicielem.

W dalszym ciągu zachęcamy do kompostowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych, niesie ono bowiem za sobą szereg korzyści. Uzyskany kompost wzbogaca glebę, poprawia jej strukturę, jak również zapewnia utrzymanie odpowiedniej wilgotności. Jest on także źródłem szeregu różnorodnych składników odżywczych, dzięki czemu zmniejsza zapotrzebowanie na nawozy chemiczne. Ponadto, kompost stymuluje glebę do wytwarzania pożytecznych bakterii i grzybów wpływających na rozkład materii organicznej.

Nadwyżkę bioodpadów, które nie zostaną zagospodarowane w przydomowym kompostowniku można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, z zastrzeżeniem iż odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów będących częścią nieruchomości zamieszkałych (tj. część bioodpadów – trawa, gałęzie, liście), przyjmowane będą w limitowanej ilości, tj. 10 worków o pojemności 120 l lub 1,2 m3 miesięcznie z nieruchomości zamieszkałej.

Akty prawne, z których wynikają powyższe zmiany :

– Uchwała nr XXXVIII/483/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze

– Uchwała nr XXXVIII/484/21 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 9 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy