Odpady wystawiamy najwcześniej dzień przed planowanym odbiorem !

Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Orzesze przypomina o wystawianiu odpadów komunalnych w sposób odpowiadający przepisom prawa miejscowego, tj. do godz. 6.00, lecz nie wcześniej niż na dzień przed planowanym wywozem, przed posesją, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Zgodnie z §3 pkt 6 UchwałyNr V/59/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości porządku na terenie Miasta Orzesze (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 8 marca 2019 r., poz. 1939), odpady komunalne winny być wystawione do godz. 6.00, lecz nie wcześniej niż na dzień przed planowanym wywozem, przed posesją, zgodnie z ustalonym harmonogramem.

W czasie oględzin prowadzonych przez pracowników Urzędu na terenie Miasta Orzesze, stwierdzono przypadki niedotrzymania wymogów zawartych w powyższej regulacji.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a u.c.p.g., kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5ust. 1 oraz kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie, podlega karze grzywny. Dodatkowo,  na podstawie art. 145 ustawy Kodeks Wykroczeń (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1023 ze zm.), kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Mając na uwadze powyższe, pouczamy o konieczności stosowania się do obowiązujących przepisów prawa.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy