Pamiętajmy o terminowym składaniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Przypominamy o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nowo zamieszkałych nieruchomości oraz w przypadku zmiany okoliczności będących podstawą naliczenia opłaty oraz o terminach, w których należy powyższego dokonać.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nowo zamieszkałych nieruchomości są zobowiązani do złożenia w Urzędzie Miasta Orzesze pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w  terminie 14 dni od zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą naliczenia opłaty (np. zamieszkanie dodatkowej osoby, narodziny dziecka, wyprowadzka mieszkańca, zmiana właściciela w przypadku sprzedaży bądź umowy darowizny) – nową deklarację należy złożyć w Urzędzie w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniała zmiana.

Wyjątek stanowi okoliczność śmierci mieszkańca – w takiej sytuacji deklarację można złożyć do 6 miesięcy od daty śmierci.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy