Kontrola przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 888; dalej u.c.p.g.) Burmistrz Miasta Orzesze informuje, iż Urząd Miejski przystępuje do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciele nieruchomości niezamieszkałych są zobowiązani zawrzeć umowę na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym podmiotem.

Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

W przypadku nieruchomości mieszanych, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne pochodzące z prowadzonej działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości powinien zawrzeć odrębną umowę na odbiór odpadów z części niezamieszkałej nieruchomości. Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów wytwarzanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej z odpadami komunalnymi powstającymi w gospodarstwach domowych.

Właściciele nieruchomości mieszanych zobowiązani są wobec powyższego do:

  • złożenia w Urzędzie Miejskim deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i uiszczania opłaty za każdego mieszkańca nieruchomości;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący, chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 6 ust, 1 pkt 2 u.c.p.g., właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie
z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów
i dowodów uiszczania opłaty za te usługi.

Informujemy również, iż zapis art. 6j ust. 4a u.c.p.g. dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej, uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej

W związku z powyższym, właściciele nieruchomości niezamieszkałych lub mieszanych położonych na terenie Miasta Orzesze, którzy do tej pory nie zawarli stosownych umów,  zobowiązani są niezwłocznie tego dokonać.

Niewywiązanie się z powyższego obowiązku, na mocy art. 10 ust. 2 u.c.p.g może skutkować nałożeniem kary grzywny.

Przypominamy ponadto, iż zgodnie z §8 ust. 7 Uchwały Nr V/59/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Orzesze, nieruchomość, na której prowadzona jest działalność gospodarcza musi być wyposażona w odpowiednią ilość pojemników dostosowaną do masy wytwarzanych odpadów. Pojemnik ten powinien posiadać opis „DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA”.

Eco Harmonogram

Pobierz również harmonogram na swój telefon!

grafika
logotypy